bk_3

K lim at sk a na pr av a O kn o z od pr tin o za g ov or in d ok um en te M o žn o st i o p re m e o m o g o č a jo i n d iv id u a ln o p ri la g o d it e v že le n i u p o ra b i Iz be rit e o p re m o p o s vo ji h ž e lj a h Zu na nj e st op ni ce N ad st re šn ic a / A tik a O ke ns ka r eš et ka / vr at na r eš et ka C em en tn o ve za na iv er na p lo šč a al i v ez an a pl oš ča M in i k uh in ja N ot ra nj e st op ni ce M ož no st i i zo la ci je P ol na z as te kl ite v z na ds ve tlo bn ik om S ve til ke z o db oj no r eš et ko Ta ln a ob lo ga o dp or na p ro ti ob ra bi D rs no o kn o Fi ks na z as te kl ite v P ro tip ož ar ni s es ta vn i d el i S en zo r gi ba nj a za lu či O kn o z dr sn im d el om N ot ra nj i d ek or (b el i a li sv et li hr as t) T IP Z U N A J Z N O T R A J D o lž in a Š ir in a V iš in a (s e st av lje n o ) V iš in a (p ak e t) D o lž in a Š ir in a V iš in a Te ža (s e st av lje n o ) Te ža (p ak e t) B M 1 0 2. 98 9 2. 43 5 2. 59 1 64 8 2. 79 5 2. 24 0 2. 34 0 od 1 .2 90 od 1 .3 50 B M 1 6 4. 88 5 2. 43 5 2. 59 1 64 8 4. 69 0 2. 24 0 2. 34 0 od 1 .6 90 od 1 .7 50 B M 2 0 6. 05 5 2. 43 5 2. 59 1 64 8 5. 86 0 2. 24 0 2. 34 0 od 1 .9 30 od 1 .9 90 B M 2 4 7. 35 5 2. 43 5 2. 59 1 64 8 7. 14 0 2. 24 0 2. 34 0 od 2 .2 50 od 2 .3 10 B M 3 0 9. 12 0 2. 43 5 2. 59 1 64 8 8. 92 5 2. 24 0 2. 34 0 od 2 .7 10 od 2 .7 70 O p ti m a ln a z a st e k li te v P a n e ln a fi k sn a z a st e k li te v M ož no z am en ja ti al i k om bi ni ra ti s st an da rd ni m i el em en ti (c el e le m en t, o ke ns ki a li vr at ni e le m en t) U go dn o ra zm er je m ed c en o in k ak ov os tjo E S G -s te kl o 4- 16 -4 p ol nj en o s pl in om (u = 1 ,1 ), be l P V C -p ro fil D os ta va z a no tr an je v iš in e pr os to ra 2 .3 50 , 2. 54 0 in 2 .7 00 m m Z a st e k li te v ko n te jn e rj a s o k n a z n a d sv e tl o b o P riv la čn a ob lik a E S G -s te kl o 6- 16 -6 p ol nj en o s pl in om (u = 1 ,1 ), be l P V C -p ro fil D ru ge d ob av lji ve v rs te s te kl a (V S G , T V G ) O pc ijs ko : d vo kr iln a st ek le na v ra ta O pc ijs ko : u pr av lja nj e na o dp irn o ro či co z a na ds ve tlo bo D ob av lji vo t ud i v iz ve db i n ot ra nj e vi ši ne 2 .5 40 m m in 2 .7 00 m m Z as te kl ite v ko nt ej ne rje v je n a vo ljo le v n av ed en ih iz ve db ah . S te kl en e po vr ši ne s o tr aj no p ov ez an e z ok vi rje m in ji h ni m ož no n ak na dn o pr ed el at i. Z a vs ak s kl op je p ot re bn o pr id ob iti te hn ič no p ot rd ilo . d ob av lji vo t ud i v iz ve db i z un an je v iš in e 2. 80 0 m m / no tr an je v iš in e 2. 54 0 m m o dv is no o d op re m e D od at no v p on ud bi h od ni šk i k on te jn er ji 16 / 2 4 in s to pn iš čn i k on te jn er ji za p od ro bn os ti na m p oš lji te p ov pr aš ev an je M ER E (m m ) I N T E Ž A (k g) : EN ER G IJ SK O VA RČ N O